Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Kurys

Adwokat Andrzej Kurys oraz jego współpracownicy w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem i interesem klientów kancelarii. Podstawowym założeniem oraz celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej oraz realizacja powierzonych zadań w sposób klarowny i możliwie jak najkrótszy. W każdej sytuacji działania są ukierunkowane na rozwiązanie optymalnego za pomocą którego następuje maksymalizacja korzyści lub zależnie od sytuacji minimalizacja konsekwencji.

Do obszarów działalności kancelarii należą:

1. Prawo karne (obrona w sprawach karnych i o wykroczenia na każdym etapie postępowania; odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; sporządzanie prywatnych aktów oskarzenia, reprezentacja w postępowaniach karnych wykonawczych; sporządzanie zażaleń oraz apelacji).

2. Prawo cywilne (sprawy o zapłatę; nienależyte wykonanie umów; ochrona dóbr osobistych; prawo własności; zasiedzenie; rozgraniczenie; służebności).

3. Prawo procesowe (przygotowywanie pism procesowych oraz nieprocesowych, w tym: wniosków, pozwów, zażaleń, skarg, apelacji; przygotowywanie stron do prowadzenie sporu sądowego).

4. Prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód; unieważnienie małżeństwa; ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; sprawy alimentacyjne; ustalanie kontaktów z dziećmi; pozbawianie, ograniczanie i zawieszanie władzy rodzicielskiej; podział majątku małżeńskiego; ustanowienie rozdzielności majątkowej; ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa; ubezwłasnowolnienie).

5. Prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu; przyjęcie i odrzucenie spadku; niegodność dziedziczenia; podział majątku spadkowego; sprawy o zachowek; odpowiedzialność za długi spadkowe; zrzeczenie się dziedziczenia; zbycie spadku)

6. Odszkodowania (wypadki komunikacyjne, losowe, związane z pracą oraz błędy w sztuce lekarskiej). 

oraz inne.

Należy jednocześnie zauważyć, że wskazane powyżej obszary działań mają jedynie charakter podglądowy oraz przykładowy.

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl